01 Ιανουαρίου 2013

Καλή Χρονιά! - Happy New Year! - Bonne Année!

Για μια Πολύ Καλή Χρονιά! Εύχομαι σε όλους και όλες ο Νέος Χρόνος να είναι γεμάτος σωφροσύνη, ηρεμία και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τον «πλησίον». Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακηρύξει το 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών κι έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να δραστηριοποιηθούμε για κάποιον ευγενή σκοπό που θα βοηθήσει τους συμπολίτες μας. Προσωπικά, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για να βελτιωθεί το 112, ο ευρωπαϊκός αριθμός επειγόντων (μέσω του Ιδρύματος για το 112) και για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σε θέματα προστασίας και ασφάλειας μέσα από την αρθρογραφία μου στα Χανιώτικα Νέα. Θα συνεχίσω επίσης να συμβάλλω στην ενημέρωση των ενεργών πολιτών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. www.teachers4europe.gr) αλλά και στην προώθηση της προσπάθειας για μιαν ευρωπαϊκή παιδεία υψηλού επιπέδου για όλους.

For a Very Happy New Year! I wish you all a New Year full of temperance, calmness and real solidarity towards our “neighbour”. The European Union has declared 2013 as the European Year of Citizens giving us the opportunity to become active for a noble cause that will help our fellow citizens. Personally, I will continue struggling for a better European emergency number 112 (through the 112 Foundation) and for raising awareness in matters of safety and security trough my column in the regional Greek newspaper Haniotika Nea. I will also continue helping inform active citizens about the EU (e.g. www.teachers4europe.gr) as well in the efforts for a High Quality European Education for All.

Pour une Très Bonne Année! Je vous souhaite un Nouvel An plein de tempérance, tranquillité et vraie solidarité envers notre «prochain». L’Union Européenne a désigné 2013 comme l’Année Européenne des Citoyens et nous donne l’occasion de nous activer pour des causes nobles qui aideront nos concitoyens. Personnellement, je continuerai mes efforts pour un meilleur numéro d’appel d’urgence Européen 112 (via la Fondation du 112) et pour la sensibilisation des citoyens en matière de protection et de sécurité via mes articles dans le journal régionale grec Haniotika Nea. Je continuerai aussi à soutenir les efforts d’informer les citoyens actifs en matière de l’Union Européenne (p.ex. www.teachers4europe.gr), ainsi que les efforts pour une éducation européenne de qualité pour tous.

Δεν υπάρχουν σχόλια: